top of page

PARTNERZY

LISTA PARTNERÓW

Afyonkarahisar Business Women’s Association (AFIKAD) jest stowarzyszeniem non-profit, utworzonym w listopadzie 2015, przez 10 przedsiębiorczych kobiet, przedstawicielek różnych zawodów i członkiń Izby Handlowej Afyonkarahisar i Rady Kobiet Przedsiębiorców, i obecnie zrzesza 30 członków. Stowarzyszenie powstało w wyniku zidentyfikowania braku tego typu organizacji dla kobiet w trudnej sytuacji, w regionie Afyonkarahisar.

Priorytetem AFIKAD jest kontakt z kobietami z grup defaworyzowanych, które opuściły szkołę  w młodym wieku i pracują za niskie wynagrodzenie, są niepełnosprawne oraz/lub społeczne nieaktywne, i wsparcie ich w polepszaniu standardów życia, pracy czy stosunków społecznych.

Celem AFIKAD jest zwiększenie ilości i jakości uczestnictwa kobiet w strefie biznesu, w regionie Afyonkarahisar. Zrzeszając kobiety doświadczone w biznesie, planujące założenie firmy, oraz zatrudnione w różnych branżach, sektora publicznego i prywatnego, chcemy dać im możliwość rozwoju osobistego i zawodowego poprzez kształcenie, rozwijanie umiejętności przywódczych, wsparcie networkingowe, poszukiwanie rozwiązań problemów sektorowych, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji mających na celu zwiększanie świadomego zatrudnienia oraz świadczenie mentoringu. AFIKAD będzie pomagał kobietom z naszego regionu poprzez prowadzenie trwałych działań we współpracy z sektorem publicznym, prywatnym, organizacjami poza rządowymi i szkołami wyższymi.

Pierwszym projekt AFIKAD “Hand in Hand Mother and Child in Workforce” skierowany dla młodych osób, z grup defaworyzowanych i ich matek, mających problemy psychologiczne, został zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji. W projekcie brało udział dziewięciu partnerów, w tym Gubernator Afyonkarahisar, Urząd Miasta Afyonkarahisar, Regionalna Agencja Pracy Afyonkarahisar, Izba Handlowo-Przemysłowa Afyonkarahisar, Stowarzyszenie Agencji Ubezpieczeń Afyonkarahisar, Centrum Edukacji Specjalnej i Rehabilitacji Afyonkarahisar oraz Amerykańskie Centrum Kursów Językowych. Szkolenia i inne działania przeznaczone były dla 120 kobiet z grup defaworyzowanych i dotyczyły przedsiębiorczości, podstaw języka angielskiego, podstawowej znajomości komputera, szycia, prowadzenia gospodarstwa domowego, dykcji, gotowania, obsługi klientów, ubezpieczeń oraz społecznej integracji.     

 

                                                  

Family and Social Policies Directorate of Afyonkarahisar jest jednym z 81 departamentów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Turcji i jest organem publicznym. Posiadamy 11 oddziałów, które służą osobom starszym, kobietom i dzieciom w regionie Afyonkarahisar. W tych 11 oddziałach pracuje łącznie 500 osób. Wśród pracowników znajdują się psycholodzy, pracownicy społeczni, eksperci od rozwoju osobowego, prawnicy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, tłumacze języka migowego i badacze.W naszych strukturach znajduje się, Departament ds. kobiet, który pomaga im poprzez zapewnienie wsparcia w wymiarze społecznym, psychologicznym, ekonomicznym i prawnym. Uwzględniając rodzaj ograniczeń i problemów, nasi psycholodzy, prawnicy i inni eksperci oferują porady dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji. Na przykład, nasi doradcy ekonomiczni służą poradami w zakresie funduszy przeznaczonych dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W schronisku dla kobiet, w naszym biurze w Afyonkarahisar, oferujemy pomoc kobietom, które padły ofiarą przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej czy ekonomicznej, wyłącznie na podstawie ich własnej deklaracji.

Opieka odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego poziomu prywatności i bezpieczeństwa, a każdej rodzinie oferowany jest osobny pokój. Ponadto, w schronisku dla kobiet, bada się podłoże konfliktu w rodzinie w celu wypracowania najlepszego rozwiązania i poinformowania odpowiednich instytucji, które zapewnia dalszą opiekę pod kątem bezpieczeństwa, doradztwa, wsparcia psychologicznego, prawnego czy medycznego, opieki nad dziećmi, kursów szkoleniowych, stypendiów oraz zajęć społecznych, artystycznych i sportowych. Dodatkowo, kobiety i ich dzieci, pozostające w schronisku, otrzymują zapomogę, w postaci wsparcia finansowego, ubrań czy pokrycia wydatków na kształcenie. Ponadto, różne, pojawiające się problemy będą rozwiązywane na bieżąco przez zespół naszych, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Podsumowując, nasze podstawowe obowiązki to:

-  Koordynacja działań wspierających integrację osób defaworyzowanych w społeczeństwie

- Koordynacja polityk i strategii prewencyjnych mających na celu ochronę praw kobiet defaworyzowanych

- Usługi społeczne dla kobiet, koordynacja działań instytucji publicznych i organizacji woluntariackich. 

 

Uniwersytet Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV), powstał na Uniwersytecie Gazi, który istnieje od 1926 roku i jest jedną z pierwszych instytucji edukacyjnych w Turcji. Uniwersytet AHBV, założony 18 maja 2018 r. zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym nr 7141, kontynuuje swoją działalność dzięki 93-letniemu doświadczeniu edukacyjnemu, a także zapewnieniu dobrej kadry akademickiej i infrastruktury. Na dzień dzisiejszy uniwersytet AHBV z 9 wydziałami, 3 wyższymi szkołami zawodowymi, 3 uczelniami wyższymi i 1 konserwatorium jest jedną z najbardziej doświadczonych i najmłodszych szkół wyższych posiadających kwalifikacje w Turcji.

ORKON jest międzynarodową organizacją Turecką, działającą w obszarze technologii, szkoleń i doradztwa. Posiadamy trzy wydziały zajmujące się tworzeniem projektów, w tym jednostkę zajmującą się tworzeniem i organizacją europejskich projektów szkoleniowych. Wykorzystuje on i łączy swoje doświadczenia w tworzeniu projektów UE, z pełną świadomością tego, że udział w programie Nauki przez całe życie, jest doskonałą inwestycją wspierającą rozwój edukacji, w związku z tym ORKON dokłada wszelkich starań aby zapewnić wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednie partnerstwa, transfer i rozwój innowacji oraz projektu Erasmus plus. ORKON jest również aktywny w zakresie zarządzania i koordynacji projektów UE i posiada duże doświadczenie w tworzeniu projektów i efektywnej ich realizacji.

OBSZARY DZIAŁAŃ

ORKON oferuje wysokie standardy projektów krajowych i międzynarodowych w następujących obszarach:

• Szkoleniowe moduły e-learning,
• Kursy szkoleniowe,
• Tworzenie stron internetowych i kont na mediach społecznościowych,
• Obiekty szkoleniowe
• Projekty UE
• Projekty w ramach programu Erasmus+
• Projekty w ramach programu Leonardo da Vinci
• Projekty w ramach programu Horizon 2020
• Projekty w ramach programu Eureka

 

IDEC to firma szkoleniowo doradcza z siedzibą w Pireusie, Grecja. Jej działania obejmują szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, kontroli jakości, tworzenia i ewaluacji rozwiązań ICT dla sektora państwowego i prywatnego. Klientami IDEC są zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże greckie firmy z różnych branży. IDEC współpracuje z ponad 170 organizacjami w całej Europie i około 300 ekspertami w różnych dziedzinach. Firma ma duże doświadczenie w realizacji różnych  projektów UE, zarówno jako koordynator jak i partner. Przez ostatnie 8 lat IDEC skoncentrował się na tematyce zapewnienia jakości w szkoleniach i koordynował projekty   EQUAL, Quality.net i BEQUAL, dotyczące tej tematyki. Ponadto, IDEC posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie rozwijania systemów zarządzania jakością w greckich centrach szkoleniowych.

IDEC organizuje kursy szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów, wizyty studyjne oraz nie formalne działania o charakterze edukacyjnym, dla studentów na początkowym etapie kształcenia, jak również organizuje kursy szkoleniowe i staże dla studentów i osób dorosłych. Główne obszary wiedzy to: doradztwo w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, tworzenia biznes planów, zarządzania jakością, certyfikacją, tworzeniem oprogramowania i aplikacji, nauczanie na odległość, e-business, e-handel, telekomunikacja i sieci. W obszarze LLL, IDEC ma doświadczenie polityk europejskich dotyczących EQF, ECVET, Europass, EQAVET, walidacji nauczania formalnego i nieformalnego, oraz w narodowych reformach systemu edukacji i szkolenia.

Zarządzanie operacyjne i finansowe:

Projekty europejskie w IDEC są zarządzane przez osobny oddział specjalizujący się w projektach międzynarodowych. IDEC z powodzeniem uczestniczył w wielu projektach UE i posiada duże doświadczenie, zarówno w odnośnie wymagań operacyjnych jak i regulacji programowych. Konkretne osoby będą przypisane do projektu, na podstawie ich doświadczenia i będą w niego zaangażowanie przez cały okres realizacji. W kontekście zarządzania finansami, IDEC posiada w pełni usystematyzowane księgi rachunkowe, gwarantujące przejrzystość i łatwą identyfikację wszelkich kosztów i generowanych zysków. IDEC zatrudnia też księgowych, specjalizujących się w tego typu rachunkowości i procedurach audytu.

Systemy certyfikacji i zarządzania jakością:

IDEC jest certyfikowanym przez EOPPEP (Greckie Centrum Doradztwa i Certyfikacji Kwalifikacji Zawodowych) centrum nauki przez całe życie z licencją nr. 2100223. Posiadamy również certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2008 w zakresie „TWORZENIE, ROZWUJ I OFEROWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH, WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORSTW, TWORZENIE PLANÓW ROZWOJU, TWORZENIE OPROGRAMOWANIA I APLIKACJI INTERNETOWYCH” IDEC jest aktywny w projektach UE od 20 lat. Uczestniczy w nich lub doradza klientom (innym organizacjom, NGO, szkołom wyższym i przedsiębiorstwom MŚP) w zakresie projektów UE. Jako firma szkoleniowa i doradcza, IDEC jest bardzo aktywny we wspieraniu przedsiębiorczości wśród osób młodych i kobiet.    

Najważniejsze ze zrealizowanych przez nas inicjatyw w tym zakresie to:

NET 31 REM: Utworzenie europejskiej sieci 31 państw w obszarze gender mainstreaming

Defeminizacja biedy: mieszany kurs szkoleniowy łączący materiały szkoleniowe, tradycyjne i online, dostosowane do poziomu słabo wykształconych małych przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców, w szczególności kobiet (75% kobiety, 25% mężczyźni).

TEMPO: Otwarty program szkoleniowy online dla kobiet dotyczący tworzenia własnych biznesów związanych z wyrobami rękodzieła.

UPDATE for Technology Education (FP6 – nauka i społeczeństwo). Europejski program badawczy UPDATE zwiększa efektywność nauczania nauki i technologii w UE, dostarczając dobre praktyki i nowe materiały szkoleniowe, aby przyciągnąć większą ilość młodych osób, szczególnie kobiet do technologii.

EURO-SME’S: Handel elektroniczny w ramach ponadnarodowych sieci małych i średnich przedsiębiorstw jako wkład w dalsze kształcenie zawodowe, postęp techniczny i zatrudnienie.

QMS (Quality Management Systems training in SMEs): szkolenie w zakresie ISO-9001, skierowane do poszczególnych sektorów MŚP.

VITA- Virtual Learning for the management of successful SMEs in Europe: prezentuje innowacyjne podejście do praktycznej nauki podstaw przedsiębiorczości i zarządzania w biznesie, w oparciu o liczne projekty, koncepcję web 2.0 i strategie wirtualizacji.

IDEC będzie również wspierał projekt poprzez aktywną sieć kontaktów z zarówno stowarzyszeniami pracodawców (np. the Association of SA and Ltd companies – 3000 członków) i stowarzyszeniami pracowników (np. Federation of Industrial Workers Unions).

 

 

Uniwersytet Lublański (UL) wdraża i promuje badania podstawowe, stosowane i rozwojowe oraz dąży do doskonałości i najwyższej jakości, jak również najwyższych kryteriów etycznych we wszystkich dziedzinach naukowych. UL składa się z ponad 20 wydziałów, zatrudnia około 1600 pracowników i jest wymieniany wśród 500 najważniejszych uniwersytetów na świecie, według rankingów ARWU Shanghai, Times THES-QS i WEBOMETRICS. Wydział Edukacji UL kształci nauczycieli i innych pracowników sektora edukacji. Szkolimy wszelkich specjalistów, od nauczycieli przedszkolnych do posiadających uprawnienia do nauki dwóch przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej czy średniej. Wydział Nauk Ścisłych i Technologii koncentruje się na przygotowywaniu przyszłych nauczycieli przedmiotów ścisłych i ICT. Wraz z pracą pedagogiczną, pracownicy wydziału aktywnie angażują się w badania i rozwój technologii edukacyjnych, nowoczesnych metod uczenia się i nauczania, czy tworzenie innowacyjnych środowisk do nauki. Wydział odpowiedzialny za kształcenie ekologiczne uzyskał nagrodę za EKO wydział.

GUIMEL: celem firmy, we Francji, Europie jak i na poziomie międzynarodowym, jest promowanie włączenia społecznego i zawodowego osób z różnych grup: rozwój i harmonizacja umiejętności, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami międzynarodowymi, firmami prywatnymi i publicznymi, promowanie mobilności zawodowej, jak również działania w zakresie technologii, innowacji, szkoleń, tłumaczeń, organizacji wydarzeń, oraz ogólnie, kwestii finansowych, komercyjnych, bezpieczeństwa, bezpośrednio lub pośrednio związanych z wyżej wymienionymi celami, a mającymi na celu ich usprawnienie czy rozwój.

 

Celem GUIMEL jest rozwój autonomii, uprawomocnienie, oraz rozwój umiejętności społecznych i zawodowych. GUIMEL uczestniczy również w projektach UE związanych z podnoszeniem jakości kwalifikacji. Guimel potrafi skutecznie identyfikować mocne i słabe strony, oraz problemy przed jakimi stają osoby próbujące odnaleźć się w społeczeństwie oraz określić swoje kompetencje i umiejętności, które mogą być wykorzystane na różnych rynkach i dziedzinach. Analizując lokalne środowiska pod kątem zatrudnienia i integracji społecznej, GUIMEL pomaga beneficjentom pokonywać trudności życia codziennego, wspierając ich włączenie społeczne i zawodowe. Ze względu na możliwości szkoleniowe pracowników Guimel, rozwijane są różne programy szkoleniowe. Guimel posiada sieć partnerów oddanych sprawie wsparcia społecznego i szkoleniowego na poziomach lokalnych i międzynarodowych.

 

Danmar Computers to firma organizująca  szkolenia w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych, oraz  oferująca dostosowane rozwiązania ICT i e-learning. Zajmujemy się: szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron internetowych  i aplikacji mobilnych, organizowaniem kampanii online i tworzeniem systemów e-learningowych. Nasi pracownicy potrafią tworzyć nowoczesne aplikacje webowe i mobilne, z wykorzystaniem technologii baz danych, serwerów sieciowych i aplikacji. Dotyczy to usług społecznych i w chmurze, zarówno po stronie klienta jak i serwera. Firma Danmar Computers zaprojektowała i stworzyła system zarządzania projektami – AdminProject. Jest to obecnie jedyny produkt na rynku dedykowany zarządzaniu projektami UE.

Poza wiedzą w obszarze IT, Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji europejskich programów edukacyjnych, takich jak: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig. W ramach projektów, nasi pracownicy zajmują się tworzeniem metodyki badań, przeprowadzaniem badań, tworzeniem raportów, projektowaniem programów i materiałów szkoleniowych, które często są odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Istotną dziedziną jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Jako że naturalnym obszarem działania firmy jest IT, często zajmujemy się tworzeniem różnorodnych rozwiązań IT na potrzeby projektów (kwestionariusze online, interaktywne szkolenia, aplikacje mobilne czy internetowe kampanie promocyjne).

Wszystkie działania firmy wspierane są przez rozbudowaną sieć kontaktów, zarówno w kraju jak i za granicą, która obejmuje organizacje szkoleniowe i doradcze, szkoły, uniwersytety, organizacje publiczne i prywatne. Działania nakierowane są na różne grupy docelowe. Znaczącą grupą są młode osoby, dla których tworzymy specjalne programy szkoleniowe. Szczególna uwagę poświęcamy osobom młodych, pochodzącym z grup defaworyzowanych, co często oznacza, że są to osoby pozostające bez zatrudnienia, i znajdujące się poza systemem edukacji (NEET).

Podsumowując, misją firmy Danmar jest promocja nauki przez całe życie i zapewnienie równych szans oraz dostępu do edukacji dla każdego,  za pośrednictwem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod szkoleniowych.

bottom of page